Co zawiera Księga Wieczysta - ekw24.pl - Elektroniczna Księga Wieczysta OnLineCztery działy Księgi Wieczystej

Dział pierwszy
zawiera oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Znajdziemy tutaj adres nieruchomości, numer działki, opis budynku oraz opis praw, jakie tej nieruchomości przysługują (np. służebność gruntowa).

Dział drugi
zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Wpisy w tym dziale potwierdzą, kto jest właścicielem (bądź użytkownikiem wieczystym) nieruchomości. Tutaj możemy sprawdzić, czy osoba, z którą negocjujemy i która twierdzi, że jest właścicielem jest ujawniona w księdze wieczystej.

Dział trzeci
przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Tutaj możemy sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona np. prawem użytkowania, służebnością bądź czy innej osobie trzeciej nie przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości, prawo pierwokupu bądź odkupu.

Dział czwarty
to jeden z najważniejszych działów, przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Jakiekolwiek wpisy w tym dziale oznaczają, iż ten, komu hipoteka przysługuje (np. bank) będzie mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją nieruchomość stała się własnością. W przypadku, kiedy dłużnik nie spłaci kredytu, nasza nieruchomość może zostać sprzedana w toku postępowania egzekucyjnego, tak aby zaspokoić roszczenia banku. Przed nabyciem takiej nieruchomości należy upewnić się, że hipoteka została wykreślona. Ale może zdarzyć się również tak, że bank wystawi zezwolenie na wyłączenie nabywanej przez nas nieruchomości spod obciążenia hipotecznego (np. jeżeli nabywamy jedną działkę gruntu z szeregu innych działek, składających się na nieruchomość) i wtedy wystarczy tylko upewnić się u notariusza, czy zaświadczenie jest prawidłowe.

Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta - eKW24.pl Copyright 2010-2015

-
-
-
-